หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Management
สมัครเรียน

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administrator Program in Human Resources Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management
อักษรย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Human Resources Management)
วิชาเอก : บริหารทรัพยากรมนุษย์

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี
หลักสูตรระดับปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ หลักสูตร 2 ปี
หลักสูตรระดับปริญญาตรีเทียบโอน ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ หลักสูตร 2 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. หัวหน้างานฝ่ายบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หน่วยงานเอกชน
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
4. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อิสระ
5. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร
6. เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
7. เจ้าหน้าที่/พนักงาน แรงงานสัมพันธ์
8. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์อิสระ
9. ตัวแทนจัดการด้านแรงงานต่างประเทศ
10. เจ้าหน้าที่ประกันสังคม

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Lecturer

อาจารย์พิเชษฐ อุดมสมัคร

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผศ.บุปผา ภิภพ

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ดร.ลัดดาวัลย์ ฤทธิ์สมบูรณ์

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ดร.จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

วีดีทัศน์

ภาพกิจกรรม