ภาพกิจกรรม สวท.

กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2566
รายละเอียดคลิก
การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน สวท. ปีการศึกษา 2565
รายละเอียดคลิก
การประชุมบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ครั้งที่ 2/2566
รายละเอียดคลิก
โครงการเดิน-วิ่งเพื่อเทิดพระเกียรติ70 พรรษา มหาวิชราลงกรณ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดคลิก
กิจกรรมถวายพระพรวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2565
รายละเอียดคลิก
กิจกรรมการแข่งขันมาราธอน SCT Chan Fun Run วิ่งเดิน เพลินชมสวนผลไม้
รายละเอียดคลิก
กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565
รายละเอียดคลิก
กิจกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับฯ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
รายละเอียดคลิก
วันสัตวแพทย์ไทย ปี 2565ณ โรงพยาบาลสัตว์ มทร.ตอ.
รายละเอียดคลิก
กิจกรรมวันราชมงคลน้อมเกล้า ปี 2565
รายละเอียดคลิก
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา
รายละเอียดคลิก
อบรมโครงการให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ปี 2565
รายละเอียดคลิก
กิจกรรมงานเสวนา “ปรับเปลี่ยน เพื่อไปต่อ” ภาพใหม่ของการศึกษาไทยจะเปลี่ยนไปในทิศทางใด
รายละเอียดคลิก
กิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2565 “มุทิตาคารวะ สุขเกษมวันเกษียณ”
รายละเอียดคลิก
ประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ครั้งที่ 2/2565
รายละเอียดคลิก
โครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9
รายละเอียดคลิก
งานพิธีเปิด – ปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก “พะยอมเกมส์” ครั้งที่ 15
รายละเอียดคลิก
กิจกรรมงานกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี 2565
รายละเอียดคลิก
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2566
รายละเอียดคลิก
การประชุมบุคลากรประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครั้งที่ 1/2566
รายละเอียดคลิก
การประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
รายละเอียดคลิก
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มทร.ตะวันออก ประจำปี 2566
รายละเอียดคลิก
วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566
รายละเอียดคลิก
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564
(ซ้อมย่อยวิทยาเขตบางพระ)
รายละเอียดคลิก
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดคลิก
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2563
(ซ้อมย่อยวิทยาเขตบางพระ)
รายละเอียดคลิก
การประชุมการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2
รายละเอียดคลิก