ภาพกิจกรรม สวท.

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562 (ซ้อมย่อยวิทยาเขตบางพระ)
รายละเอียดคลิก
การประชุมบูรณาการทางการศึกษา “หลักสูตรต้อเนื่องเชื่อมโยง”
รายละเอียดคลิก
การประชุมคณะทำงานทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ มทร.ตอ. การประชุมครั้งที่ 1/2565
รายละเอียดคลิก
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปี 2564
รายละเอียดคลิก
ประชุมแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ
รายละเอียดคลิก
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564
รายละเอียดคลิก
กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย เนื่องในประะเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2564
รายละเอียดคลิก
การตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจําปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดคลิก
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนลงพื้นที่วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติงานของสำนักฯ
รายละเอียดคลิก
ร่วมสักการะองค์พระพุทธรูป ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
รายละเอียดคลิก
การอบรม “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ”
รายละเอียดคลิก
การประชุมโครงการประกันคุณภาพสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดคลิก
การประชุมการการจัดการความรู้ของบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดคลิก
การประชุมการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต
รายละเอียดคลิก
โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ การผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในยุค New Normal
รายละเอียดคลิก
ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดทำคู่มือสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ
รายละเอียดคลิก
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานบำรุงรักษาระบบงานทะเบียนนักศึกษา (รอบสัญญา 4 ธันวาคม 2562 – 4 ธันวาคม 2563)
รายละเอียดคลิก
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี พ.ศ. 2563
รายละเอียดคลิก
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ CWIE Database
รายละเอียดคลิก
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สายใจ  จริยาเอกภาส รอง ผอ.ฝ่ายแผนและกิจการทั่วไปของสำนัก ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562
รายละเอียดคลิก
ประชุมการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดคลิก
โครงการประกันคุณภาพของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กิจกรรมที่ 2
รายละเอียดคลิก
การรับสมัครนักศึกษา ระบบ TCAS 64
รายละเอียดคลิก
การประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดคลิก
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายละเอียดคลิก
อบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายละเอียดคลิก
ประชุมระบบการรับสมัคร (vision net ) ปรับปรุงโครงสร้างและแก้ไขเพิ่มเติมระบบฐานข้อมูลระบบทะเบียนนักศึกษา
รายละเอียดคลิก
การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์การจัดการศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ครั้งที่ 3)
รายละเอียดคลิก
การประชุมตรวจสอบและกลั่นกรองหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์
รายละเอียดคลิก
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5
รายละเอียดคลิก