งานพัฒนาระบบการศึกษาเชิงธุรกิจ

ดำเนินการด้านงานพัฒนาระบบการศึกษาเชิงธุรกิจก่อสร้างและเทคโนโลยี วัสดุ ดำเนินการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) บันทึกข้อตกลง (MOA) และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย