งานวิจัยและพัฒนาวัสดุก่อสร้าง

ดำเนินการด้านการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมโดยการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้าง และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย