งานฝึกอบรม

ดำเนินการด้านการจัดอบรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การจัดอบรมด้านต่างๆ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่ รับผิดชอบให้ครอบคลุม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย