ศูนย์วัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย

ศูนย์วัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการค้นคว้า วิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการก่อสร้าง เทคโนโลยีวัสดุ ถ่ายทอดวิทยาการสู่สังคม และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การทดสอบมาตรฐาน การให้คำปรึกษา ทางด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม การให้การบริการวิชาการแก่สังคม การจัดอบรมการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ การดำเนินงานร่วมกับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย แนะนำและส่งเสริมให้แก่ผู้สนใจเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้งานช่างฝีมือ ทบทวนความรู้ ทักษะในการทำงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เตรียมเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมถึงการประสานงานด้านการบริการวิชาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการก่อสร้าง การฝึกอบรม การทดสอบวัสดุก่อสร้าง งานวิจัยและพัฒนาวัสดุก่อสร้าง งานพัฒนาระบบการศึกษา เชิงธุรกิจ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือ ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรัชญา

การให้บริการอย่างมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะให้เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในการสร้าง
บัณฑิตนักปฏิบัติ

ปณิธาน

มุ่งมั่นสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะครบทุกพันธกิจ

เป้าหมาย

เพื่อให้ศูนย์นวัตกรรมก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตาม ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
– เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของประเทศ/ภูมิภาค
– เพื่อสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงหรือแก้ไขปัญหาของคณะ/สังคม/ประเทศ
– เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ตามความต้องการของคณะ/ชุมชน/ประเทศ
– เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามจุดเน้นของคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งบูรณาการกับงานวิจัย/การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
– เพื่อสนับสนุนการสร้างคณะฯ ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
– เพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านวิชาชีพชั้นสูง

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา/ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการของคณะเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม/สนับสนุนการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ