คำสั่ง/ประกาศ  • Version
  • 0 Download
  • 2.59 MB File Size
  • 13 File Count
  • 08/05/2021 Create Date
  • 11/05/2021 Last Updated
  • Download

FileAction
แนวปฏิบัติในการตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับคณะ ระดับหลักสูตรDownload 
ประกาศ มทร.ตอ. เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนDownload 
ประกาศ มทร.ตอ. เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยDownload 
ประกาศ มทร.ตอ. เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะDownload 
ประกาศ มทร.ตอ. เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรDownload 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2563Download 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2562Download 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหน่วยงานสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562Download 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562Download 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562Download 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการประกันคุณภาพDownload 
ประกาศมทร.ตอ เรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษาDownload 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ มทร.ตอ.Download