ข่าวสารประกันคุณภาพ  • Version
  • 0 Download
  • 951.45 KB File Size
  • 9 File Count
  • 08/05/2021 Create Date
  • 10/05/2021 Last Updated
  • Download

FileAction
ร่าง การปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร.pdfDownload 
พัฒนากำลังคน 4.0 ด้วยวิจัยและนวัตกรรม.pdfDownload 
แบบ มคอ.2 ใหม่ (เห็นชอบโดย สกอ.).pdfDownload 
ข่าวสาร ทปอ..pdfDownload 
การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาและ มคอ..pdfDownload 
OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา.pdfDownload 
ประเด็นพิจารณาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรDownload 
ประเด็นถามตอบ เรื่องแนวทางการจัดทำรายงานผลฯ มาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่Download 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายนายกรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาฯDownload