สรุปโครงการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2564  • Version
  • 0 Download
  • 130.58 MB File Size
  • 4 File Count
  • 08/05/2021 Create Date
  • 10/05/2021 Last Updated
  • Download

FileAction
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบการกำกับติดตามการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพ RMUTTO SAR" รุ่นที่ 1 : ผู้ดูแลระบบระดับคณะ และผู้ตรวจสอบข้อมูล และรุ่นที่ 2 : อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ใช้งานระดับคณะ (ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน)Download 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ" (8-9 ธ.ค. 63)Download 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวางแผนและกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับผู้บริหาร (3 ธ.ค. 63)Download 
สรุปผลการดำเนินโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (5-6 พ.ย. 63)Download