รับสมัคร

ข้อมูลค่าใช้จ่ายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

By 17 ตุลาคม 2022 ธันวาคม 18th, 2023 No Comments
หลักสูตร แผนการเรียน ช่วงเวลาการเรียน ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร แบ่งจ่ายเทอมละ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

แผน ก2    ศึกษารายวิชา และทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต
แผน ข     เน้นการศึกษารายวิชาโดยทำการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต
หมายเหตุ: ผู้สมัครเรียนที่มีวุฒิไม่ตรงต้องเรียนปรับพื้นฐาน 6 หน่วยกิต

ภาคนอกเวลาราชการ

แผน ก2  แผน ข

180,000.- ภาคการศึกษาที่ 1-4          45,000.-

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

แผน ก2    ศึกษารายวิชา และทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต ภาคปกติ แผน ก2 60,000

ค่าบำรุงการศึกษา 1-4       6,000.-

ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ  1,000.-

ภาคนอกเวลาราชการ

แผน ก2

180,000.- ภาคการศึกษาที่ 1-4          45,000.-

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการจัดการเชิงบูรณาการ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

แผน ก1    เน้นการทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต
แผน ก2    ศึกษารายวิชา และทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต
แผน ข     เน้นการศึกษารายวิชาโดยทำการค้นคว้าอิสระ    ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต
หมายเหตุ: ผู้สมัครเรียนที่มีวุฒิไม่ตรงต้องเรียนปรับพื้นฐาน 6 หน่วยกิต

ภาคปกติ

แผน ก1, แผน ก2

60,000

ค่าบำรุงการศึกษา 1-4       6,000.-

ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ  1,000.-

ภาคนอกเวลาราชการ

แผน ก1, แผน ก2 แผน ข

180,000.- ภาคการศึกษาที่ 1-4          45,000.-

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

แบบ 1.1   เน้นการทำวิจัย รวมหน่วยกิต     48 หน่วยกิต
แบบ  2.1  ศึกษารายวิชา และทำวิจัย รวมหน่วยกิต 48 หน่วยกิต
แบบ  2.2  ศึกษารายวิชา และทำวิจัย รวมหน่วยกิต  72 หน่วยกิต
หมายเหตุ: ทุกแผนต้องเรียนปรับพื้นฐาน 6 หน่วยกิต

ภาคนอกเวลาราชการ

แบบ 1.1

320,000.-

ภาคการศึกษาที่ 1-2          60,000.-

ภาคการศึกษาที่ 3-6          50,000.-

ภาคนอกเวลาราชการ

แบบ 2.1

360,000.-

ภาคการศึกษาที่ 1-2          70,000.-

ภาคการศึกษาที่ 3-6          55,000.-

ภาคนอกเวลาราชการ

แบบ 2.2

450,000.-

ภาคการศึกษาที่ 1-2          60,000.-

ภาคการศึกษาที่ 3-8          55,000.-

ข้อมูลผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 17/10/65

หลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ดร.กฤษฎา  อนันตกาลต์
ดร.สุรัติ เส็มหมัด
ผศ.ดนัย วันทนากร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ผศ.ดร.ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์
ผศ.ดร.ณรงค์เดช  อินทรัตน์ชัยกิจ
ผศ.ดร.เอนก เนรมิตรครบุรี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

ผศ.ดร.วันโชค  เครือหงษ์
ดร.ปรัชญา ยอดดำรงค์
ผศ.ดร.ทศพร  ประเสริฐศรี

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการจัดการเชิงบูรณาการ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

รศ.นราธิป ทับทัน
ผศ.ศศิธร คล้ายชม
ผศ.อารี เลาะเหม็ง

 

sumarin po

About sumarin po