รูปกิจกรรม
19/06/2024

รับสมัครสมาชิกใหม่ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2567 วิทยาเขตบางพระ

วันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2567 ง…
รูปกิจกรรม
24/05/2024

กิจกรรมลงพื้นที่ คณะกรรมการติดตามประเมินผลชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สำนักงา…
รูปกิจกรรม
27/06/2023

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2566 เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (to be number one)

วันที่ 19 -20 มิถุนายน 2566 สำ…
รูปกิจกรรม
25/05/2023

กิจกรรมการประชุมต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางสาวน…
รูปกิจกรรม
26/04/2023

กิจกรรมทดสอบผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยน้ำตาลเงาะ

วันที่ 23 - 24 เมษายน 2566 สำน…
รูปกิจกรรม
03/04/2023

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและสืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักงาน…
รูปกิจกรรม
16/01/2023

23-25 พ.ย. 2565 สำรวจเส้นทางธรรมชาติ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รูปกิจกรรม
16/01/2023

2 พ.ย. 2565 สำรวจพื้นที่ป่าอนุรักษ์ความหลากหลายของพรรณพฤกษชาติ ภายในมหาวิทยาลัยฯ