นางสาวกนกฤทัย  เกตุสิริ
หัวหน้างานการเงิน
Email : kanokruthai_ke@rmutto.ac.th
โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1043
นางกฤตติกา ดีสุ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชี
Email :Krittika_de@rmutto.ac.th
โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1045
นางโสภา  อ่างกระโทก
พนักงานพิมพ์
Email : sopa_an@rmutto.ac.th
โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1059
นางสาวณัฐริณีย์ ชมกระแสสินธุ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : nattharinee.ch@rmutto.ac.th
โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1047
นางสาวดนิตา  กรีวัชรินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : Danita_kr@rmutto.ac.th
โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1045
นางสาวอนุธิดา  รัตนพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email :anuthida_ra@rmutto.ac.th
โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1041
นางสาวสาวิตรี  สุขสว่าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : Sawitree_su@rmutto.ac.th
โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1042
นางสาวศิรดา  สกุลเลิศวาณิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email :sirada_sa@rmutto.ac.th
โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1049
นางสาวศรัณยา  วิทยาคม
นักวิชาการเงินและบัญชี
Email : sarunya_vi@rmutto.ac.th
โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1049
นางสาวประณยา ทองแสง
นักปฏิบัติการอุดมศึกษา
Email : Pranaya_th@rmutto.ac.th
โทรศัพท์ : 033-136-099 ต่อ 1049