ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์