ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1   ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์