ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

รอบที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2566

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์