กิจกรรม แนวทางพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)

กิจกรรม แนวทางพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)

                  เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2566  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดกิจกรรม แนวทางพัฒนาหลักสูตรฯนำโดยผศ.ดร.ฆณการ  ภัณณิพงส์ รองอธิการบดี มทร.ตะวันออก
ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณบดี และอาจารย์และบุคลากร อบรมเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 บรรยายโดย ท่านนุชนภา อบเชย และ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมประชานารถ เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ มทร.ตะวันออก