อบรมความรู้เรื่องการเข้าใช้งานระบบการบริการนักศึกษา

(regis.rmutto.ac.th)

อบรมความรู้เรื่องการเข้าใช้งานระบบการบริการนักศึกษา (regis.rmutto.ac.th)

                  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมความรู้เรื่องการเข้าใช้งานระบบการบริการนักศึกษา (regis.rmutto.ac.th) แก่อาจารย์ใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก อ.ชนธี ชำนาญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม SC103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ในการนี้มีอาจารย์ใหม่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมอบรมด้วย