การตรวจเยี่ยมโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก  2566

                  วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจเยี่ยม
โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก  2566