งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566

                  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้าร่วมโครงการ งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “CWIE
พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง เชื่อมโยง BCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และถ่ายทอดสดออนไลน์