การจัดการองค์ความรู้ (KM) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) ปีการศึกษา 2565
การจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) ปีการศึกษา 2564
การจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) ปีการศึกษา 2563
การจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) ปีการศึกษา 2562
การจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) ปีการศึกษา 2561
การจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) ปีการศึกษา 2560
การจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) ปีการศึกษา 2559
การจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) ปีการศึกษา 2558
การจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) ปีการศึกษา 2557