ภาพกิจกรรม สวท.

จัดทำบันทึกความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ  Krungthai  Digital  Platform  ในโครงการ RMUTTO  Smart  University กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดคลิก
รางวัลบุคลากร  ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2562
รายละเอียดคลิก
ประชุมการจัดการองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 2 โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “รูปแบบของหนังสือราชการ”
รายละเอียดคลิก
ประชุมการจัดการองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 1 โดยมีการกำหนดหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายละเอียดคลิก
การประชุมตรวจสอบและกลั่นกรองหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
รายละเอียดคลิก
ประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ครั้งที่ 3/2562
รายละเอียดคลิก
สัมมนาวิชาการและกิจกรรมเปิดบ้าน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานเกษตรบางพระแฟร์
รายละเอียดคลิก
การประชุมบุคลากรภายในของหน่วยงาน
รายละเอียดคลิก
ประชุมปรับปรุงโครงสร้างและแก้ไขเพิ่มเติมระบบฐานข้อมูลระบบทะเบียนนักศึกษา (Vision Net)
รายละเอียดคลิก
ประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียดคลิก
ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดคลิก
CEO Innovation Forum 2019 “Empowering the Next Gen for Future : ขุมพลังคนรุ่นใหม่แห่งอนาคต”
รายละเอียดคลิก
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ”
รายละเอียดคลิก
กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
รายละเอียดคลิก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เพื่อนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดคลิก
การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
รายละเอียดคลิก
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 
รายละเอียดคลิก
การประชุม GE Show & Share การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาทั่วไป
รายละเอียดคลิก