การสั่งซื้อเครื่องแบบนักศึกษา มทร.ตะวันออก ออนไลน์

นักศึกษาทั้ง 4 เขตพื้นที่/วิทยาเขต สามารถดำเนินการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์