บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพิธีมอบปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562  และ ประจำปีการศึกษา 2563

สามารถติดต่อขอรับปริญญาบัตรตามรายละเอียดดังนี้

เขตพื้นที่บางพระ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
– คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คณะสัตวแพทยศาสตร์
– สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
– สำนักวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
ติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เขตพื้นที่บางพระ เบอร์โทร  033-136099 ต่อ 1033

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
– คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– คณะศิลปศาสตร์
ติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
เบอร์โทร 062-6495557  หรือ 0-2692-2360-4 ต่อ 828 , 830

เขตพื้นที่อุเทนถวาย

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
– คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่อุเทนถวาย
เบอร์โทร 083-0571164 หรือ 02-2522736

วิทยาเขตจันทบุรี

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
– คณะเทคโนโลยีสังคม
ติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาเขตจันทบุรี
เบอร์โทร 090-7655125 หรือ  Facebook: งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาเขตจันทบุรี

***  กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์  ให้กรอกข้อมูลตาม QR Code นี้  ***