แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ปีการศึกษา 2564

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ทุกคน
เข้ากรอกข้อมูลแบบสอบถาม

ภายในวันที่  31  พฤษภาคม  2566

Scan QR Code กรอกข้อมูล